สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด

297 นราธิวาสราชนครินทร์ 24
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0 2212 8431
โทรสาร 0 2211 0119

Email info@chaitour.co.th

ใบอนุญาตเลขที่ 11/461