สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


  พฤศจิกายน 2566

  ซากุระบานที่โอบาระ โอซากา นาโกย่า

  21 - 26 พฤศจิกายน 2566

  เดินทาง : อังคารที่ 21 – อาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 66 2566 พลาดไม่ได้ ! กับซากุระสีชมพูบานสลับกับใบไม้สีส้มปนแดงที่โอบาระ ตื่นตากับใบไม้หลากหลายสีของหุบเขาโครังเค 1 ใน 100 ของญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับสีสันของใบไม้ ณ วัดนันเซ็นจิ และวัดโทฟุคุจิ ที่มีชื่อเสียงในการชมใบไม้แดงในฤดูใบไม้ร่วง เดินเล่นหุบเขาเมเปิ้ลของศาลเจ้าโอยาดะ ชมปราสาทอินุยามะทำจากไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น พร้อมประทับใจกับสวนประดับไฟและอุโมงค์แสงหลากสี ระดับโลกของสวนนะบะนะโนะซาโตะ DAY 01 : อังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 กรุงเทพฯ – โอซาก้า 06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์การบินไทย (ROW D) เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยอำนวยความสะดวก 08.15 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 672 (5.55 ชม.) (Breakfast, snack) 15.45 น. ถึงสนามบินคันไซ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร อาหารค่ำที่ภัตตาคาร ที่พัก NIKKO KANSAI HOTEL หรือเทียบเท่า DAY 02 : พุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 วัดบิชามอนโด – วัดโทฟุคุจิ อาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงของญี่ปุ่นในอดีต มีการเปลี่ยนแปลงเมืองหลวงมาหลายครั้ง มีอายุร่วม ร้อยกว่าปี มีมนต์ขลังของขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมโบราณเอาไว้ได้ดีกว่าเมืองใดๆในโลก นำท่านสู่ วัดบิชามอนโด (Bishamon-do Temple) เป็นวัดในนิกายเทนได (Tendi) ที่มีประวัติศาสตร์ มายาวนาน และยังมีความสำคัญกับราชวงศ์ด้วย เชื่อกันว่าจะทำให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองและครอบครัว มีความสุขปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ตั้งอยู่บนเนินเขาในแถบยามาชินะ วัดบิชามอนโด มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในเรื่องความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี เส้นทางเดินจะปกคลุมไปด้วยใบเมเปิ้ลสีแดงยาวตลอด 2 ข้างทาง ทำให้ดูเหมือนเป็นอุโมงค์ต้นไม้เปลี่ยนสี นอกจากใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็ยังเป็นจุดชมซากุระอีกด้วย อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร เดินทางสู่ วัดโทฟุคุจิ (Tofukuji Temple) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1236 โดยตระกูลฟูจิวาระ (Fujiwara clan) เป็นวัดเซ็นขนาดใหญ่มีชื่อเสียงในการชมใบไม้แดงในฤดูใบไม้ร่วง ชื่อของวัดมีความสัมพันธ์กับวัด 2 แห่ง ในนารา(Nara) คือ วัดโทไดจิ และวัดโทฟุกุจิ จุดที่นิยมที่สุดคือ สะพานซุเทนเคียว (Tsutenkyo Bridge) สะพานซุเทนเคียว ใบไม้เมเปิ้ลจะปกคลุมสะพานยาวถึง 100 เมตร มีความงดงามมากที่สุดประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน รวมถึงอาคารที่ใหญ่ที่สุดด้วย นอกจากการชมใบไม้เปลี่ยนสีแล้ว อยากจะแนะนำสวนแบบญี่ปุ่นอันงดงามที่ขึ้นชื่อของวัดแห่งนี้ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร เมนูปูยักษ์ฮอกไกโด นำมาสร้างสรร ในหลากหลายรูปแบบ อาหารคอร์สปูไคเซกิ รวมทั้ง ปูย่าง ข้าวปั้นปู ซาเซมิปู ชาบูปู หรือสุกี้ยากี้ปู อิ่มอร่อยกับเมนูปูหลากหลายชนิด ที่พัก NEW MIYAKO KYOTO HOTEL หรือเทียบเท่า DAY 03 : พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 66 วัดนันเซ็นจิ – นะบะนะโนะซาโตะ อาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดนันเซ็นจิ (Nanzenji Temple) เป็นวัดที่เงียบสงบตามแบบเซน ตั้งอยู่กลางป่าสน บริเวณตีนเขาไดมอนจิยามะ (Daimonjiyama) สร้างในสมัยเฮอัน ในอดีตวัดแห่งนี้เป็นวังที่ประทับของจักรพรรดิคาเมยามะ (Kameyama) ในช่วงหลังจากที่ทรงสละราชสมบัติด้วยความเลื่อมใสและศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนา พระองค์ทรงยกวังแห่งนี้ให้สร้างเป็นวัดนันเซนจิ เมื่อปี ค.ศ. 1291 วัดนันเซ็นจิ เป็นหนึ่งในห้าวัดเซนที่สวยที่สุดของเกียวโต ประกอบด้วยวิหารใหญ่หนึ่งหลัง และวิหารเล็ก 12 หลัง แต่เปิดให้ชมเพียง 4 หลัง อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร เดินทางสู่ นะบะนะโนะซาโตะ (Nabana no sato) ในมิเอะ ชมสวนประดับไฟในช่วงฤดูหนาวประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  มีอุโมงค์แสงซากุระที่ดึงดูดสายตาด้วยสีชมพูและแสดงถึงความอบอุ่นของฤดูใบไม้ผลิ และอุโมงค์แสงหลากสีประจำปีที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาหารค่ำที่โรงแรม ที่พัก NAGASHIMA RESORT หรือเทียบเท่า อิสระอาบน้ำแร่แช่ออนเซน นะบะนะโนะซาโตะ […]

  มะละกา อิโปห์ ปีนัง

  5 - 9 พฤศจิกายน 2566

  เดินทาง : อาทิตย์ที่ 5 – พฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 DAY 01 : อาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – มะละกา 05.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (อาคาร 1 ประตู 1) ***(กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวไปด้วย) เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยต้อนรับ อาหารเช้าที่สนามบิน 08.35 น. ออกเดินทางสู่รัฐกัวลาลัมเปอร์ โดยเที่ยวบินที่ AK 891 (น้ำหนักกระเป๋าโหลดได้ 20 กก. /ท่าน) 11.50 น. ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) รับสัมภาระเรียบร้อย เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่รัฐเนกรีเซมบีลัน  อาหารกลางวันที่…ห้องอาหาร ชม Alive 3D Art Gallery เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายภาพเสมือนจริง และชม Wu Gong San Temple Chinese ภายในวัดมีองค์เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าต่าง ๆ ให้สักการะตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมะละกา เมืองมรดกโลกแห่งใหม่มีความสำคัญในฐานะเมืองเก่าแก่ คนมาเลเซียหลาย ๆ คนยกให้มะละกาเป็นต้นทางแห่งประวัติศาสตร์มาเลเซีย ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการค้าของโลกตะวันออกและตะวันตก ดินแดนแห่งนี้ผ่านการปกครองในยุคสมัยที่มีการล่าอาณานิคมจากทั้ง โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ เรื่อยมาจนถึงญี่ปุ่นในช่วงเวลาสั้น ๆ และกลับมาอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษอีกครั้ง ก่อนที่มาเลเซียจะประกาศอิสรภาพ ในปี ค.ศ.1957 อาหารค่ำแบบ Nyonya ที่ Ole Sayang Restaurant Melaka ที่พัก : Hatten Hotel มะละกา หรือ เทียบเท่า (พัก 2 คืน) DAY 02 : จันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 มะละกา อาหารเช้าที่โรงแรม ไหว้พระขอพรที่ วัดซำปอกง จากนั้นชม จัตุรัสดัตช์ หรือ จัตุรัสแดง ตั้งอยู่บนถนน Laksamana เป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวดัตช์ ในสมัยที่เข้ามาปกครองมลายู อาคารสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกอันสวยงามใจกลางจัตุรัสเป็นลานน้ำพุเก่าแก่แบบอังกฤษที่สร้างถวายแด่ราชินีวิคตอเรียในปี ค.ศ.1904 ใกล้ ๆ กัน เป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาที่ดูเด่นเป็นจุดถ่ายรูปที่น่าสนใจอีกมุมหนึ่งของเมืองนี้ นั่งรถสามล้อ (คันละ 2 ท่าน) ชม  A’Famosa ป้อมแห่งนี้ตั้งอยู่เชิงเขาเล็ก ๆ ที่ชื่อว่าเขา St. Paul hill เป็นป้อมปืนที่โปรตุเกสสร้างขึ้นใน ค.ศ.1511 ปัจจุบันคงเหลืออยู่เพียงป้อมเดียว ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองมะละกา ขึ้นเขากันนิดบนยอดเขาเป็นที่ตั้งของ โบสถ์เซนต์ปอล (St. Paul Church) สร้างขึ้นในราว ค.ศ.1753 ภายในเป็นสุสาน และด้านหน้าโบสถ์จะมีรูปปั้นนักบุญตั้งอยู่ของนักบุญ Francis Xavier อาหารกลางวันที่ … ห้องอาหาร จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์เรือสมุทรศาสตร์ (Flora de la Mar Maritime Museum) เป็นเรือสำเภาจำลองโบราณลำใหญ่มองเห็นแต่ไกล ดูสวยมาก ภายในจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เรือจำลองโบราณชนิดต่าง ๆ และรูปปั้นจำลองเล่าเรื่องประวัติศาสตร์การเดินเรือค้าขายไว้อย่างน่าสนใจ จากนั้น ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งของลำคลองมะละกา พักดื่มเครื่องดื่มเย็นๆให้ชื่นใจก่อนชม พิพิธภัณฑ์ Baba-Nyonya ตั้งอยู่บริเวณไชน่าทาวน์ ด้วยรูปแบบอาคารทาวน์เฮาส์แบบจีนผสมยุโรปที่มีสีสันและลวดลายโดดเด่นสะดุดตา ภายในตกแต่งแบบคอร์ตยาร์ตข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ทั้งเฟอร์นิเจอร์ ถ้วย ชาม เครื่องกระเบื้องเคลือบ รูปภาพ เครื่องบดยา เครื่องครัว ผ้าทอ และอื่น ๆ ล้วนเป็นของโบราณ รับฟังเรื่องราวจากเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของเมืองมะละกาจากอดีตสู่ปัจจุบัน สัมผัสบรรยากาศย่านไชน่าทาวน์ที่ล้วนเต็มไปด้วยสีสัน ทั้งอาคารบ้านเรือน วัด มัสยิด รวมถึงวิถีชีวิตผู้คน ชม ถนนคนเดิน (Jonker […]

  4 ที่สุดท้าย

  Hi-Speed Train คุนหมิง-สิบสองปันนา

  5 - 10 พฤศจิกายน 2566