สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


  บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด

  297 นราธิวาสราชนครินทร์ 24
  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
  กรุงเทพฯ 10120

  โทรศัพท์ 0 2212 8431
  โทรสาร 0 2211 0119

  Email info@chaitour.co.th

  ใบอนุญาตเลขที่ 11/461