สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


    สอบถามเพิ่มเติม

    เนปาล

    4 สังเวชนียสถาน

    15 - 22 กุมภาพันธ์ 2563

    ตามรอยมหาศาสดาเอกของโลก ในดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล สักการะ 4 สังเวชนียสถาน สวนลุมพินีวัน สถานที่ตถาคตประสูติ เจดีย์พุทธคยา สถานที่ตถาคตตรัสรู้ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่ตถาคตแสดงปฐมเทศนา สาลวโนทยาน กุสินารา สถานที่ตถาคตปรินิพพาน