สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


  สู่โลกกว้าง

  มกราคม 2567

  ไถหนาน Private onsen

  16 - 21 มกราคม 2567

  เดินทาง : 19-29 มีนาคม 2567 ห้องพักระดับ 5 ดาว ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่อาลีซาน จากห้องพัก Hotel Indigo Alishan Private Onsen ที่King’s Garden Villa Resort แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก พร้อมพักผ่อนในรีสอร์ทสุดวินเทจ โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Marriott Kaohsiung international Hotel เดินทางโดย รถบัส VIP ท่านจะสะดวก สบายมากขึ้น DAY 01 : อังคารที่ 16 มกราคม 2567 กรุงเทพฯ – เกาสง 09.20 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย (ROW D) เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยอำนวยความสะดวก 11.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG630 (3.20 ชม.) 16.15 น. ถึง สนามบินเมืองเกาสง (Kaohsiung International Airport) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เกาสง สร้างขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์หมิง และเติบโตขึ้นมาจากหมู่บ้านเล็กๆ ชื่อ “ต๋า-เก๋า” ซึ่งเป็นภาษาที่พูดกันของคนส่วนใหญ่ที่อพยพถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในยุคแรก ชื่อของเมืองมีต้นกำเนิดจากมาคาเตา ซึ่งเป็นชื่อของชนเผ่าท้องถิ่น หมายถึง “ป่าไม้ไผ่” ในภาษาของ ชนเผ่าท้องถิ่น ปัจจุบันคือ เมืองใหญ่อันสวยงามทางใต้ของไต้หวัน จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำอ้ายเหอ (Love River) ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองเกาสงจากทางใต้ ขึ้นไปทางเหนือ สมัยก่อนแม่น้ำสายนี้มีสีดำมากเนื่องจากมลพิษมาจากโรงงานอุตสาหกรรม จนทำให้ชาวเมือง ร่วมใจดูแลและทำความสะอาดน้ำในแม่น้ำให้ใสสะอาด อาหารค่ำที่ภัตตาคาร ที่พัก Marriott Kaohsiung international Hotel (5*) หรือเทียบเท่า DAY 02 : พุธที่ 17 มกราคม 2567 ไถหนาน – อุโมงค์ซื่อเฉา – ถนนโบราณอันผิง อาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเข้าสู่ นครไถหนาน (Tainan) (50 กม./ 1 ชม.) เมืองฝั่งตะวันตกทางด้านใต้ติดกับช่องแคบไต้หวัน มีสมญานามว่า “เมืองหงส์” เพราะว่ามีพลังฟื้นคืนชีพได้ เพราะเมืองแห่งนี้ผ่านร้อนหนาวแล้วกลับมารุ่งเรือง หลายต่อหลายครั้ง เมืองแห่งนี้ยังคงวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเก่าแก่ อาหารพื้นเมือง ประเพณีและการใช้ชีวิตสืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคโบราณ ไถหนาน เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของไต้หวัน เดิมทีมีชื่อว่า ต้าเหวียน หรือไต้หวัน มีความในภาษาจีนโบราณว่า ”ต่างชาติ” เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นอาณานิคมของชาวต่างชาติมาก่อน ภายในเปลี่ยนชื่อเป็น ไถหนาน ให้คล้องจ้องกับนครหลวงไทเป นำท่าน ลอดอุโมงค์ธรรมชาติป่าโกงกางชื่อเฉา (Sicao Green Tunnel) พื้นที่ชุ่มน้ำป่าชายเลน ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในไต้หวัน ตลอดสองฝั่งคลองระหว่างทางจะมีปูนานาชนิดให้ได้ดูบรรดากิ่งก้านของต้นไม้สองฝั่งคลองที่โน้มตัวเข้าหากันดังภาพวาดทิวทัศน์โบราณของจีน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชมสถานที่ประวัติศาสตร์ ถนนโบราณอันผิง (Anping Old Street) ถนนที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน เคยเป็นถิ่นฐานเดิมของชาวดัตซ์ที่เข้ามาอยู่บนเกาะแห่งนี้ บริเวณโดยรอบจะมี ป้อมอันผิง (Anping Old Fort) ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดงสร้างขึ้นเพื่อปกป้องเมืองและเป็นศูนย์กลางการค้า จากนั้นชม บ้านต้นไม้อันผิง (Anping Tree House) โกดังรกร้างเก่าแก่กว่า 70 ปี ที่ถูกปกคลุมไปด้วยต้นไทรที่แผ่ขยายกิ่งก้านสาขาและรากมาปกคลุมบ้านกลายเป็นบ้านต้นไม้ ปัจจุบันอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีการปรับปรุงและสร้างทางเดินชมวิวจากมุมสูง มีการใช้สถานที่แห่งนี้จัดนิทรรศการศิลปะ รวมทั้งส่วนพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การค้า อาหารค่ำที่ภัตตาคาร ที่พัก King’s Garden Villa Resort (*4) หรือเทียบเท่า King’s Garden Villa Resort รีสอร์ทสุดวินเทจ ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาอาลีซาน หนึ่งในพื้นที่แช่ออนเซนที่ดีที่สุดทางใต้ของไต้หวัน ภายในห้องพักจะมีออนเซนส่วนตัวให้บริการ DAY 03 : พฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ไถหนาน – […]

  ชมซากุระบานที่โอกินาว่า

  28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2567

  เดินทาง : 28 ม.ค.-1 ก.พ. 2567 โอกินาว่าจังหวัดทางใต้สุดของญี่ปุ่นมีเป็นจังหวัดแรกที่มีชื่อเสียงด้านการชมดอกซากุระก่อนใครในญี่ปุ่น เทศกาลซากุระโมโตบุ ยาเอดาเกะ เพลิดเพลินกับซากุระกว่า 7,000 ต้นที่ปลูกบนภูเขายาเอะ ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 453 เมตร หลากหลายกิจกรรม ชมวัฒนธรรมดั้งเดิมที่โอกินาว่าเวิลด์, เข้าชมความทันสมัยของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ, ช้อปปิ้งขนมที่ร้านโอกาชิโกเตนและช้อปปิ้งห้างอาชาบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์ Day 01 : อาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – โอกินาว่า 08.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ ประตู 9 (ROW S) เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยอำนวยความสะดวก 10.55 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CI 834 15.25 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน พักเปลี่ยนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง 17.20 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน CI 122 19.45 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาตินาฮา เกาะโอกินาว่า ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ที่พัก Ryukyu Onsen Senagajima Hotel – Japanese Western open air bath (4 คืน) Day 02 : จันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 โอกินาว่าเวิลด์ – อาชาบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์ อาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านสู่ โอกินาว่าเวิลด์ (Okinawa World) ศูนย์รวมวัฒนธรรมดังเดิมของชาวริวกิว ทางด้านใต้ของเกาะโอกินาว่า มีการแสดงพื้นบ้านต่างๆ เช่น การแสดงตีกลองพื้นเมือง หรือ Eisa Dance เป็นระบําตีกลองสไตล์ชาวโอกินาว่า มีบ้านโบราณจําลองความเป็นอยู่ และสถานที่น่าสนใจที่สุดของ คือ ถ้ำธารมรกต เป็นถ้ำหินงอกหินย้อยสวยงาม ต้องเดินลึกลงไปในใต้ดินกว่า 30 เมตร ภายในมีทางเดินชมความงามของถ้ำ ยาวกว่า 700 เมตร อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ถ้ำธารมรกต ถือเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ภายในถ้ำ มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี และมีความชื้นสูง เพราะมีธารน้ำไหลผ่านซอกหินอยู่ตลอดเวลาก่อให้เกิดปรากฏการณ์หินงอกและหินย้อยขนาดใหญ่ นําท่านสู่ ห้างอาชาบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์ (Okinawa Outlet Mall Ashibina) แหล่งรวมสินค้า แบรนด์เนมชื่อดังของโอกินาว่ามากมาย เช่น Polo Ralph Lauren, Casio, Coach, Diesel, Gap, Croc ฯลฯ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร Day 03 : อังคารที่ 30 มกราคม 2567 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ – ภูเขายาเอดาเกะ อาหารเช้าที่โรงแรม นําท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ (Okinawa Churaumi Aquarium) ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุด ในญี่ปุ่น มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก แสดงพันธุ์ปลาทะเลต่างๆ แบ่งออกเป็น 4 ชั้น และแบ่งแยกไปตามโซน คือ Touch Pool เป็น Lagoon ขนาดเล็ก จําลองสภาพธรรมชาติของปลาที่อาศัยบริเวณแนวปะการัง เช่น ปลาดาว หอยเม่น ปลิงทะเล และโซน Journey To The Coral Reef, The Sea of Tropical Fish และไฮไลท์ที่สาคัญของพิพิธภัณฑ์คือ The Kuroshio Sea เป็นห้องชื่อมาจากกระแสน้ำอุ่นกุโรชโวของญี่ปุ่น ภายในแสดงพันธุ์ปลา ในแทงค์ขนาดใหญ่สูงกว่า 8 เมตร กว้างกว่า 22 เมตร ทําจากอะคริลิคใสหนากว่า 60 เซนติเมตร […]