สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


  เที่ยวทั่วไทย

  สอบถามเพิ่มเติม

  โทร.  0-2212-8431

  ต๋อม#115    จูน#116    เต้ย#117

  อี๊ด#119

  domestic@chaitour.co.th

   

  โทร.  0-2212-8431

  ต๋อม#115    จูน#116    เต้ย#117

  อี๊ด#119

  domestic@chaitour.co.th

   

  กันยายน

  ลำปาง ขุนตาน

  15 - 18 กันยายน 2566

  นั่งรถไฟลอดผ่านอุโมงค์ขุนตานครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่? ทริปนี้ย้อนวันวานชวนไปต้องมนต์เสน่ห์ของลําปางกันอีกครั้ง ย้อนวันวานนั่งรถไฟลอดผ่านอุโมงค์ขุนตาน อุโมงค์รถไฟที่ยาว ที่สุดในประเทศในขณะนี้ 01. ศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 กรุงเทพฯ – ลำปาง 06.00 น. พร้อมกันที่หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดูนังต์ เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่จังหวัดลําปาง อาหารเช้า บริการอาหารกล่อง เครื่องดื่มชา กาแฟ ผลไม้ตามฤดูกาล จากนั้นออกเดินทางต่อ ทักทายสนทนาตามประสาคนกันเอง อาหารกลางวันที่ ร้านชิดชล เดินทางต่อสู่จังหวัดลําปาง ชม พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย เป็นธนาคารแห่งแรกในจังหวัดลําปาง และเป็นธนาคารแบงค์สยามกัมมาจล ทุนจํากัด ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น สถาปัตยกรรมโคโลเนียล สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้คัดเลือกให้เป็นอาคารอนุรักษ์ ดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2540 ซึ่งขณะนั้น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ท่านดํารงตําแหน่ง ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลําปาง ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเงิน การธนาคาร จําลองห้องทําการธนาคาร ห้องพักผู้จัดการในอดีต เป็นต้น จากนั้นนําท่าน นั่งรถม้าชมบรรยากาศเมืองลําปาง ชม วัดเจดีย์ซาว จัดว่าเป็นความงดงามของศิลปะแบบพม่าผสมศิลปะล้านนาโดยจะมีองค์เจดีย์องค์ใหญ่สุดอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยเจดีย์อีก 19 องค์ รวมกันทั้งหมดกว่า 20 องค์ ถือว่าปูชนียสถานที่สําคัญของลําปาง เพราะสร้าง มาตั้งแต่โบราณ มีทั้งประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุต่างๆ มากมาย ไม่ว่า จะเป็นหลักฐานการขุดพบพระเครื่องสมัยหริภุญชัยที่องค์พระเจดีย์ คาดว่าวัดนี้น่าจะสร้างมานานนับพันปี ชม สุสานไตรลักษณ์ เป็นสถานที่จําพรรษาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก ภายในมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้ได้ไปกราบนมัสการ ทําบุญ และชมกัน เริ่มตั้งแต่บริเวณด้านหน้า ประดิษฐานของรูปเหมือน หลวงพ่อเกษม เขมโก องค์ใหญ่ ศาลาทรงไทยภายในประดิษฐานสรีรสังขารหลวงพ่อ มีผ้าไตรและสังฆทาน แบบจัดเองให้เช่าบูชาซึ่งท่านสามารถซื้อเข้าไปถวายพระสงฆ์ได้ตามอัธยาศัย ใกล้กันมีกุฏิของหลวงพ่อ ซึ่งมี ลักษณะเป็นกุฏิไม้ขนาดเล็ก เป็นต้น อาหารค่ําที่ ร้านแกงหอม / ริเวอร์ไซด์ พักที่ โรงแรมทรีธารา (พัก 2 คืน) 02. เสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 ลำปาง อาหารเช้าที่โรงแรม 08.00 น. เดินทางสู่อาเภอห้างฉัตร นาท่านสักการะ ศาลเจ้าพ่อขุนตาน (พญาเบิก) เจ้าพ่อขุนตานมีพระนามว่า“พญาเบิก” เป็นเจ้าเมืองเขลางค์นคร ได้สร้างเมืองต้านศึกขึ้นในบริเวณพื้นที่แห่งหนึ่งเขตอาเภอห้างฉัตร ใกล้ทิวเขาใหญ่ ต่อมาให้มีนามว่า “เมืองเวียงต้าน” ส่วนทิวเขาสูงยาวเหยียดคั่นระหว่างลาปางและลาพูน ซึ่งเป็นแนวทางวางกาลังไพร่พล เพื่อที่จะตีสกัดกองทัพพญาเม็งราย ต่อมาเรียกว่า “ดอยขุนต้าน” และเปลี่ยนเป็น ดอยขุนตานในปัจจุบันจากนั้นนาชม สะพานทาชมภู เรียกได้ว่าเป็นสะพานสีขาวแห่งประวัติศาสตร์ ใครได้แวะเวียนมาเที่ยวจะต้องตามมาเช็คอิน สะพานตั้งอยู่ระหว่างสถานีขุนตานกับสถานีทาชมภู เป็นสะพานที่มีทรงโค้งสีขาวสถาปัตยกรรมแบบฝั่งตะวันตก ซึ่งก่อสร้างต่อจากอุโมงค์รถไฟขุนตาน ที่เป็นเส้นทางสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เพื่อให้รถไฟ ข้ามผ่านลาน้าแม่ทานั่นเองนาชม อุทยานแห่งชาติขุนตาล เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในอาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน และอาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของอุโมงค์ขุนตาน วัดดอยขุนตาล ฯลฯ 11.02 น. ขึ้นรถไฟที่ สถานีขุนตาน เดินทางผ่านอุโมงค์ขุนตาน หรือ ถ้าขุนตาน ซึ่งระยะทางความยาว 1.3 กม. ปากอุโมงค์ก่อด้วยอิฐสีแดงและมีตราครุฑสีแดงบนพื้นเหลืองประดิษฐานอยู่เหนือปากอุโมงค์11.22 น. ถึงสถานีแม่ตานน้อย นาท่านลงจากรถไฟเปลี่ยนพาหนะเป็นรถโค้ชปรับอาอาศ (คันเดิม) อาหารกลางวันที่ บ้านพระยาสุเรนทร์ / แสร้งว่า (ไอศกรีมกระทิสดป้าป้อม สดชื่นอร่อยยืนหนึ่งที่สุดของประเทศ) นำท่านชมและสักการะ พระธาตุลาปางหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20 ตามตานานกล่าวว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ พระธาตุลาปางหลวงยังเป็นพระธาตุประจาปีเกิดของคนปีฉลูอีกด้วย ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศา และพระอัฐิธาตุ จากพระนลาฎข้างขวา พระศอด้านหน้าและด้านหลัง ความพิเศษของพระธาตุ คือเงาพระเจดีย์ที่สะท้อนลงบนผืนผ้า ในวิหารเล็กด้านหลังจะมีลักษณะเจดีย์กลับหัว มีสีสันเหมือนเจดีย์หลัก ซึ่งเป็นอันซีนของที่นี่เลยนะ จากนั้นนาท่านชม วัดปงสนุก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยเจ้าอนันตยศ ซึ่งเป็นราชบุตรของพระนางจามเทวี แห่งหริภุญไชย มีตานานกล่าวไว้ว่าเมื่อประมาณปี พ.ศ.2364 เมืองลาปางและเมืองเชียงใหม่ยกทัพเข้าตี เมืองเชียงแสน แต่เมื่อไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งได้ […]