สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


  เอเชีย

  สอบถามเพิ่มเติม

  โทร.  0-2212-8431

  เหมียว #122  ซัง #123  ไปร์ท #124

  E-mail  :  outbound@chaitour.co.th

  โทร.  0-2212-8431

  เหมียว #122  ซัง #123  ไปร์ท #124

  E-mail  :  outbound@chaitour.co.th

  ธันวาคม

  ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่อาลีซาน เที่ยวเมืองเก่า เคล้าธรรมชาติ

  16 - 21 ธันวาคม 2566

  วันเดินทาง : เสาร์ที่ 16 – พฤหัสดีที่ 21 ธันวาคม 2566 (6 วัน 5 คืน) ห้องพักระดับ 5 ดาว ชมพระอาทิตย์ขึ้น ที่อาลีซาน จากห้องพัก ที่ Hotel Indigo Alishan Private Onsen ที่King’s Garden Villa Resort แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก พร้อมพักผ่อนในรีสอร์ทสุดวินเทจ โรงแรมหรูระดับ 5 ดาวMarriott Kaohsiung international Hotel พักผ่อนในเมืองเกาสง รถบัส VIP ทำให้ทุกการเดินทางของท่าน สะดวกสบาย มากขึ้น DAY 01 : เสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 กรุงเทพฯ – เกาสง 09.20 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย (ROW D) เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยอำนวยความสะดวก 11.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG630 (3.20 ชม.) 16.15 น. ถึง สนามบินเมืองเกาสง (Kaohsiung International Airport) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง อาหารค่ำที่ภัตตาคาร เกาสง สร้างขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์หมิง และเติบโตขึ้นมาจากหมู่บ้านเล็กๆ ชื่อ “ต๋า-เก๋า” ซึ่งเป็นภาษาที่พูดกันของคนส่วนใหญ่ที่อพยพถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในยุคแรก ชื่อของเมืองมีต้นกำเนิดจากมาคาเตา ซึ่งเป็นชื่อของชนเผ่าท้องถิ่น หมายถึง “ป่าไม้ไผ่” ในภาษาของ ชนเผ่าท้องถิ่น ปัจจุบันคือ เมืองใหญ่อันสวยงามทางใต้ของไต้หวัน จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำอ้ายเหอ (Love River) ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองเกาสงจากทางใต้ ขึ้นไปทางเหนือ สมัยก่อนแม่น้ำสายนี้มีสีดำมากเนื่องจากมลพิษมาจากโรงงานอุตสาหกรรม จนทำให้ชาวเมือง ร่วมใจดูแลและทำความสะอาดน้ำในแม่น้ำให้ใสสะอาด ที่พัก : Marriott Kaohsiung international Hotel (5*) หรือเทียบเท่า DAY 02 : อาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 ไถหนาน – อุโมงค์ซื่อเฉา – ถนนโบราณอันผิง อาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเข้าสู่ นครไถหนาน (Tainan) (50 กม./ 1 ชม.) เมืองฝั่งตะวันตกทางด้านใต้ติดกับช่องแคบไต้หวัน มีสมญานามว่า “เมืองหงส์” เพราะว่ามีพลังฟื้นคืนชีพได้ เพราะเมืองแห่งนี้ผ่านร้อนหนาวแล้วกลับมารุ่งเรือง หลายต่อหลายครั้ง ไถหนาน เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของไต้หวัน เดิมทีมีชื่อว่า ต้าเหวียน หรือไต้หวัน มีความในภาษาจีนโบราณว่า ”ต่างชาติ” เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นอาณานิคมของชาวต่างชาติมาก่อน ภายในเปลี่ยนชื่อเป็น ไถหนาน ให้คล้องจ้องกับนครหลวงไทเป เมืองแห่งนี้ยังคงวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเก่าแก่ อาหารพื้นเมือง ประเพณีและการใช้ชีวิตสืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคโบราณ นำท่าน ลอดอุโมงค์ธรรมชาติป่าโกงกางชื่อเฉา (Sicao Green Tunnel) พื้นที่ชุ่มน้ำป่าชายเลน ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในไต้หวัน ตลอดสองฝั่งคลองระหว่างทางจะมีปูนานาชนิดให้ได้ดูบรรดากิ่งก้านของต้นไม้สองฝั่งคลองที่โน้มตัวเข้าหากันดังภาพวาดทิวทัศน์โบราณของจีน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชมสถานที่ประวัติศาสตร์ ถนนโบราณอันผิง (Anping Old Street) ถนนที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน เคยเป็นถิ่นฐานเดิมของชาวดัตซ์ที่เข้ามาอยู่บนเกาะแห่งนี้ บริเวณโดยรอบจะมี ป้อมอันผิง (Anping Old Fort) ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดงสร้างขึ้นเพื่อปกป้องเมืองและเป็นศูนย์กลางการค้า จากนั้นชม บ้านต้นไม้อันผิง (Anping Tree House) โกดังรกร้างเก่าแก่กว่า 70 ปี ที่ถูกปกคลุมไปด้วยต้นไทรที่แผ่ขยายกิ่งก้านสาขาและรากมาปกคลุมบ้านกลายเป็นบ้านต้นไม้ ปัจจุบันอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีการปรับปรุงและสร้างทางเดินชมวิวจากมุมสูง มีการใช้สถานที่แห่งนี้จัดนิทรรศการศิลปะ รวมทั้งส่วนพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การค้า อาหารค่ำที่ภัตตาคาร ที่พัก : King’s Garden Villa Resort (*4) หรือเทียบเท่า King’s Garden Villa Resort รีสอร์ทสุดวินเทจ […]

  ไหหลำ ต้าตงไห่ ฮาวายเมืองจีน

  21 - 25 ธันวาคม 2566

  เดินทาง : 21-25 ธันวาคม 2566 หาดต้าตงไห่ เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง ได้รับสมญานามว่า “ฮาวายของจีน” หาดหยก นั่งเรือชมที่งดงาม หาดทรายธรรมชาติ ที่มีความยาวเพียง 8.5 กม. ชายหาดซานย่าเบย์ (Sanya Bay) อ่าวซานย่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของไหหลำ วัดหนานซาน เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาะไห่หนาน จากประวัติความเป็นมาอันเก่าแก่ยาวนานและศักดิ์สิทธิ์ จนมีคนเปรียบเปรย “วัดหนานซาน” ว่า “อายุยืนเท่าเขาหนานซาน” DAY 01 : อังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 กรุงเทพฯ – เดลี 08.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไห่หนาน แอร์ไลน์ (ROW Q) เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยอำนวยความสะดวก 11.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไห่หนาน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HU 7940 (2.25 ชม./ Lunch)  14.40 น. ถึงสนามบินไหโข่วเม่ยหลัน (เมืองไหโช่ว) มณฑลไหหนาน (เกาะไหหลำ) สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เกาะไหหลำ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจากเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน นำท่านชมทิวทัศน์ ถนนโบราณฉีโหลว (Qilou old street) ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมฉีโหลวขนาดใหญ่และสภาพดีที่สุดในจีน อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินฉีโหลว มีสินค้ามากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อฝากคนทางบ้าน อาหารค่ำที่ภัตตาคาร ที่พัก : Hilton Hotel Haikou หรือเทียบเท่า DAY 02 : ศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เมืองไหโข่ว – ซานย่า อาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางสู่ เมืองฉงไห่ (2 ชม.) จากนั้นนำท่านเข้าชม ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย อาคารที่ใช้ต้อนรับและเป็นศูนย์จัดการประชุม ผู้นำเอเชีย ในปี ค.ศ.2002 จากนั้นนั่งเรือชมที่งดงามของ หาดหยก หาดทรายธรรมชาติ ที่มีความยาวเพียง 8.5 กม. และมีความกว้างเพียง 10 – 500ม. เป็นจุดตัดระหว่างทะเลจีนใต้ และแม่น้ำ 3สาย อัน ได้แก่ Wanquan, Jiuqu และ Longgun ที่ไหลมารวมกันก่อนไหลลงสู่ทะเล อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองซานย่า (1.5 ชม.) ตั้งอยู่ทางใต้สุดของมณฑลไห่หนาน เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเล ที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนเพียงแห่งเดียวของประเทศจีน ตัวเมืองซานย่ามีสภาพแวดล้อมแสนวิเศษ ทิวทัศน์ธรรมชาติ ของเมืองประกอบด้วยภูเขา ทะเลและแม่น้ำ เมืองซานย่าได้รวบรวม 10 ทรัพยากรการท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ แสงแดด ทะเล หาดทราย อากาศ ป่าไม้ น้ำพุร้อน เป็นต้น นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติกสร้างขั้นเพื่อนิทานที่เล่ากันอยู่เรื่องความรักของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางเดินผ่านชมแกะสลักหิน Totem สามารถถ่ายรูปคู่ที่หน้าผาที่แกะสลักคำว่า “รัก” ซึ่งเป็นตัวหนังสือสีแดง และถือได้ว่าเขากวางเหลียงหลังซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงสุดของ เมืองซานย่า (บริการท่านโดยรถแบตเตอร์รี่) นำท่านชม หาดต้าตงไห่ เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง ได้รับสมญานามว่า “ฮาวายของจีน” และได้รับความนิยมสำหรับการดำน้ำ กีฬาชายหาด การว่ายน้ำและการอาบแดด และมีจัตุรัสช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยร้านค้า แหล่งบันเทิง ถือว่าเป็นหนึ่งในความนิยมมากที่สุดในเมืองซานย่า ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองซานย่า เป็นอ่าวที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม อาหารค่ำที่ภัตตาคาร ที่พัก Pullman Oceanview Sanya Bay Resort & Spa หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน) ตั้งอยู่บน ชายหาดซานย่าเบย์ (Sanya Bay) อ่าวซานย่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของไหหลำ รายล้อมไปด้วยต้นมะพร้าวที่สวยงาม ซึ่งมีพันธุ์ไม้แปลกตา เช่น สาคู มาดากัสการ์ และปาล์มน้ำมัน น้ำในอ่าวนั้นใสสะอาด และด้านล่างเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ดังนั้น […]

  เวียดนาม ซาปา ฮานอย ฮาลองเบย์

  30 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567

  เดินทาง : 30 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567 Halong Bay ล่องเรือ Paradise Elegance Cruises เรือหรูระดับ 5 ดาวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ไม่เหมือนใครในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Sapa นั่งกระเช้าชมวิวในม่านหมอกสู่ยอดเขาฟานซิปัน ชมวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเขาเผ่าม้งที่หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต พักโรงแรม 5 ดาว ใจกลางเมืองซาปา Hôtel de la Coupole MGallery Hanoi เช็คอินเมืองหลวงของเวียดนาม ถ่ายรูปกับสะพานรัศมีอาทิตย์ ที่วัดเนินหยก นั่งรถซิโคล่ชมเมือง ช้อปปิ้งที่ถนน 36 สาย อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารที่หลากหลาย Day 01 : เสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566 กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลองเบย์ 05.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์การบินไทยสมายล์ เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 07.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน WE 560 (1.50 ชม.)  09.35 น. ถึง สนามบินนอยใบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร เดินทางสู่ อ่าวหะล็อง หรือ อ่าวฮาลอง (2 ชม.) อ่าวฮาลอง อ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ย จังหวัดกว๋างนิญ ทางตอนเหนือของเวียดนาม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 1994 มีทัศนียภาพงดงามคล้ายๆ อ่าวอาร์-เบอร์ดีนในฮ่องกง   ถึงอ่าวฮาลอง นำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้า 2 ชั้น Queen Cable Car ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จุคนได้มากถึง 250 คน / เที่ยว ซึ่งจะนำท่านข้ามทะเลระยะทาง 2,165 เมตร  เชื่อมต่อระหว่างสถานี Ocean station และ Sun station ซึ่งเป็นจุดสูงสุดบนภูเขา Ba Deo ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามของอ่าวฮาลองเบย์ในมุม 360 องศา อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  Phu’o’ng Nam (เมนู Deluxe Seafood) ที่พัก : WYNDHAM LEGEND HALONG HOTEL (Deluxe Ocean view room) หรือเทียบเท่า Day 02 : เสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566 กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลองเบย์ อาหารเช้าที่โรงแรม 09.30 น. เดินทางเข้าสู่เมืองฮาลอง เพื่อเข้าชม พิพิธภัณฑ์กว๋างนิง (Ba’o tàng Quàng Ninh) หรือ Quàng Ninh Museum ภายในพิพิธภัณฑ์จะเป็นการจัดแสดงข้อมูลทางธรณีสัณฐานวิทยา พืชและสัตว์ ที่พบในพื้นที่ประวัติศาสตร์ของเมือง ข้าวของเครื่องใช้สมัยสงครามเวียดนาม และวิถีชีวิตคนเวียดนาม โดยไฮไลท์ของที่นี่อยู่บนชั้น 3 ที่มีการจำลองเหมืองถ่านหินมาไว้ในตัวพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงประวัติ และข้าวของเครื่องใช้ของลุงโฮด้วย พิพิธภัณฑ์กว๋างนิง เป็นสถานที่ที่รวบรวมและนำเสนอข้อมูลในท้องถิ่นได้อย่างน่าสนใจ ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นสีดำทั้งหมดเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของเมืองแห่งถ่านหิน 11.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือ Paradise Elegance Cruises (7 กม.) 12.15 น. นำท่านลง เรือ Paradise Elegance Cruises เรือหรูระดับ 5 ดาว ชมความงามของ อ่าวฮาลองเบย์ (Halong Bay) ซึ่งได้รับการยกย่อง ให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1994 และเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอินโดจีน […]